OnoQQ-高效QQ群监控邮件系统

¥年59.00

点击右侧蓝色客服图标咨询:暂停QQ客服

正文

  OnoQQ QQ群监控邮件软件,增加等级判断发送邮件,因本地判断邮箱正确率失效。改用等级判断 全局配置自己设置

  OnoQQ -高效QQ群监控邮件系统下载地址:https://xinning-chuping.lanzoui.com/b010ieglg

OnoQQ-高效QQ群监控邮件系统(图1)

OnoQQ-高效QQ群监控邮件系统(图2)

OnoQQ-高效QQ群监控邮件系统(图3)

OnoQQ-高效QQ群监控邮件系统(图4)

OnoQQ-高效QQ群监控邮件系统(图5)

OnoQQ-高效QQ群监控邮件系统(图6)

OnoQQ-高效QQ群监控邮件系统(图7)

OnoQQ-高效QQ群监控邮件系统(图8)

OnoQQ-高效QQ群监控邮件系统(图9)

OnoQQ-高效QQ群监控邮件系统(图10)